Auteursinstructies

1. Doelstelling tijdschrift

Fatik – Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen publiceert wetenschappelijke artikels over de evoluties en praktijken op het vlak van strafbeleid en gevangeniswezen. Daarnaast is er ruimte voor ervaringsverhalen uit de praktijk (bv. van gedetineerde personen) alsook voor boekbesprekingen en interviews die gerelateerd zijn aan de centrale thema’s van het tijdschrift. De bijdragen worden gepubliceerd op de website van de Liga voor de Mensenrechten en zijn meteen raadpleegbaar in open access.

2. Soorten bijdragen

De redactie accepteert verschillende soorten bijdragen:

  • Wetenschappelijke artikelen zijn theoretische of empirische bijdragen die evoluties en praktijken op het vlak van strafbeleid en gevangeniswezen analyseren en van kritische duiding voorzien. Ze bedragen in de regel tussen 25.000 en 60.000 tekens (inclusief spaties en referenties) en voldoen aan de methodologische standaarden binnen de humane wetenschappen.
  • Praktijkbijdragen en ervaringsverhalen zijn bijdragen die een onderwerp gerelateerd aan het strafbeleid en het gevangeniswezen analyseren vanuit de praktijkervaring van de auteur. Ze bedragen in de regel tussen 10.000 en 40.000 tekens (inclusief spaties en referenties).
  • Boekbesprekingen bevatten een kritische bespreking van de inhoud en de opvattingen van het ter bespreking gekozen boek. Ze bedragen in de regel tussen 5.000 en 20.000 tekens (inclusief spaties en referenties).
  • Interviews geven een weerslag van een gesprek gevoerd met een persoon die een bijzondere expertise heeft over een onderwerp gerelateerd aan het strafbeleid en het gevangeniswezen. Ze bedragen in de regel tussen 15.000 en 25.000 tekens (inclusief spaties en referenties).

3. Reviewprocedure

Voor publicatie aangeboden teksten mogen rechtstreeks naar het redactiesecretariaat (lars.breuls@vub.be en aurore.vanliefde@kuleuven.be) worden gestuurd, waarna een reviewprocedure wordt opgestart.

Wetenschappelijke artikelen worden onderworpen aan een nauwgezet peer-reviewproces, waarbij minstens twee leden van de redactie gespecialiseerd in de thematiek de ingezonden bijdrage beoordelen op de wetenschappelijke onderbouwing. Daarbij wordt erover gewaakt dat de inbreng van een reviewer extern aan de auteur en diens eventuele onderzoeksgroep gegarandeerd is.

Bijdragen over praktijkervaringen, boekbesprekingen en interviews worden in de redactie besproken, waarna de auteurs desgevallend suggesties krijgen om hun bijdrage aan te passen op basis van de commentaren van de redactie.

4. Referentiestijl

Fatik hanteert een gemend verwijssysteem. In de regel wordt er verwezen a.d.h.v. APA 7. Enkel voor wetgeving en rechtspraak hanteren we juridische verwijzingen van Kluwer (V&A).

4.1. Verwijzingssysteem voor sociaal-wetenschappelijke bronnen

Verwijzingen naar wetenschappelijke artikelen, grijze literatuur en media gebeuren volgens het APA 7 systeem. In dit “auteur-jaartal”-systeem wordt bij elke verwijzing tussen haakjes de naam van de auteur en het jaartal van publicatie vermeld. De verwijzing tussen haakjes komt op het einde van de zin. De volledige referenties (met titel van de bijdrage, uitgever en DOI) worden opgenomen in de literatuurlijst op het einde van de tekst. Elke tekst waarnaar verwezen wordt in de tekst dient opgenomen te worden in de literatuurlijst. Zie voor verdere toelichting: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/elements-list-entry

Enkele aandachtspunten:

  • De verwijzing tussen haakjes komt op het einde van de zin.
  • In het geval van een citaat, worden ook de exacte paginanummers van het werk waar het citaat uitkomt toegevoegd in de verwijzing tussen haakjes. Indien er verwezen wordt naar meerdere bronnen, worden deze binnen dezelfde haakje gescheiden met een “;”.
  • Indien er naar meerdere werken van dezelfde auteur verwezen wordt die gepubliceerd zijn in hetzelfde jaar, wordt na het jaartal een letter (a, b, …) toegevoegd. Deze worden overgenomen in de referentielijst om ze te kunnen onderscheiden. Bijvoorbeeld: (Snacken, 2017a) en (Snacken, 2017b)

In-tekst verwijzingen in APA 7

Één auteur: (Auteur, jaartal)

Twee auteurs: (Auteur 1 & Auteur 2, jaartal)

Drie of meer auteurs: (Auteur 1 et al., jaartal)

Verwijzing na citaat: (Auteur(s), jaartal, p. X)

Verwijzingen in de literatuurlijst in APA 7

In de literatuurlijst worden alle auteurs vermeld, met hun intialen.

Bij bijdragen van 21 of meer auteurs, worden de eerste 19 namen vermeld, gevolgd door een ellips (…) en de laatste auteursnaam.

Voor publicaties met een DOI (digital object identifier), wordt de DOI aan het einde van de referentie toegevoegd. De DOI wordt weergegeven in URL-formaat. (https://doi.org/ gevolgd door het DOI-nummer). Bijvoorbeeld: Crewe, B. (2011). Depth, weight, tightness: Revisiting the pains of imprisonment. Punishment & Society, 13(5), 509-529. https://doi.org/10.1177/1462474511422172

Auteur 1, A., & Auteur 2, B. (jaartal). Titel van het boek (editie/volume). Uitgeverij.

Auteur 1, A., & Auteur 2, B. (jaartal). Titel van het artikel. Naam van het tijdschrift, nummer jaargang(aflevering), begin- en eindpagina’s. DOI

Redacteur 1, A., & Redacteur 2, B. (Ed(s).). (jaartal). Titel: Ondertitel. Uitgeverij.

Auteur 1, A., & Auteur 2, B. (jaartal). Titel: Ondertitel bijdrage. In A. Redacteur 1, & B. Redacteur 2 (Ed(s).), Titel van het boek (pp. begin- en eindpagina’s). Uitgeverij.

Auteur, A. (jaartal). Titel van (on)uitgegeven proefschrift [(on)uitg. proefschrift]. Naam van de onderwijsinstelling.

Auteur 1, A., & Auteur 2, B. ((dag maand) jaartal). Titel. Naam website. URL

4.2. Verwijzingssysteem voor wetgeving en rechtspraak

Verwijzingen naar wetgeving en rechtspraak gebeuren volgens het Kluwer V&A-systeem in voetnoot. Alle informatie over en voorbeelden van juridische verwijzingen zijn beschikbaar op https://vena.be/. De referenties naar wetgeving en rechtspraak worden niet opnieuw opgenomen in de literatuurlijst op het einde van de tekst.

Basiswet 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, BS 1 februari 2005.

Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 15 juni 2006.

Resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (5 november 2015), betreffende de Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules), UN Doc. E/RES/2015/20 (2015).

Aanbeveling Rec(2006)2-rev van het Comité van Ministers aan de lidstaten betreffende de European Prison Rules, aangenomen op 11 januari 2006 en herzien op 1 juli 2020.

Fatik geeft de voorkeur aan persoon-eerst taalgebruik. Dit houdt in dat men spreekt over ‘gedetineerde personen’ in plaats van ‘gedetineerden’, wat steeds gangbaarder wordt in de wetenschappelijke literatuur. Zie voor verdere toelichting bijvoorbeeld:

Harney, B. L., Korchinski, M., Young, P., Scow, M., Jack, K., Linsley, P., Bodkin, C., Brothers, T. D., Curtis, M., Higgs, P., Sawicki Mead, T., Hart, A., Kilroy, D., Bonn, M., & Bartlett, S. R. (2022). It is time for us all to embrace person-centred language for people in prison and people who were formerly in prison. International Journal of Drug Policy, 99, Article 103455. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103455

Citaten in het Frans en Engels mogen in de oorspronkelijke taal behouden worden, maar mogen ook vertaald worden naar het Nederlands. Deze keuze ligt bij de auteurs, maar er wordt wel verwacht dat deze keuze systematisch wordt toegepast op alle anderstalige citaten. Citaten uit een andere taal dan het Frans of Engels dienen vertaald te worden naar het Nederlands. Gelieve bij iedere vertaling in de haakjes van de referentie naar het werk te vermelden of het om een eigen vertaling gaat, dan wel een vertaling in een ander werk.